បង្អួច

តាមរយៈការបង្រៀនផ្នែកបង្កើតវីដេអូជាមួយសិល្បករ ថូបិន

រ៉សលីន (Tobin Rothlein) យុវជននៅបូឌីង និងសិស្សនៃ

សាលា អាស្សីស្សា បានបង្កើតនូវកម្រងវីដេអូស្តីអំពីបូឌីង 

ដោយប្រើប្លង់ថតតែមួយ។ ស្នាដៃទាំងនេះ គឺជាការឈានជើង

ដំបូងបង្អស់របស់យុវជននៅបូឌីង នៅក្នុងការផលិតវីដេអូ។ 

 វីដេអូទាំងនេះ ត្រូវបានបញ្ចូលសំលេងដោយអ្នកផលិតវីដេអូ

ផ្ទាល់ ហើយពិនិត្យលើបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នេះដូចជាការ

បណ្តេញចេញថ្មីៗនៃតំបន់ជាប់នេះ ការចោលសំរាម បញ្ហា

បរិស្ថាន និងការថែទាំ ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនដែល

រស់នៅទីនេះ។