តាមរយៈបង្អួចរបស់ចាន់ស៊ីម By វួង ចាន់ស៊ីម

«ខ្សែវីដេអូនេះបង្ហាញអំពីការតស៊ូរបស់គ្រួសារមួយនៅក្នុងបូឌីង។ ពួកគេប្រកបរបរ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយលក់មីឆា និងជួយដោយកូនស្រីទាំងពីរនាក់។ កូនស្រីទាំងពីររបស់ គាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាស់ ព្រមទាំងជួយលក់អោយឪពុកម្តាយផង។ ម្ហូបអាហារ របស់គាត់មានអនាម័យ ហើយពួកគេតែងតែសំអាតកន្លែងបន្ទាប់ពីលក់រួច។»

- វួង ចាន់ស៊ីម