តាមរយៈបង្អួចរបស់សុវណ្ណ By ជា សុវណ្ណ

ពីខាងក្រៅ គេតែងគិតថាអគារបូឌីងពោរពេញទៅដោយបញ្ហា។ សុវណ្ណ ពិនិត្យមើល នៅក្នុងអគារបូឌីង និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ។