ជីវិតពណ៌ស By សេង ស៊ីមួយ ឈុំ ផានិត វួង ចាន់ស៊ីម និង មាស ចំណូល

ខ្សែវីដេអូឯកសារអំពីជីវិតរបស់ប្រជាជនមួយចំនួននៅបូឌីង និងការតស៊ូនិងក្តីសង្ឃឹម របស់ពួកគេដើម្បីការសិក្សា។