គ្រូបង្រៀន By សេង ស៊ីមួយ

បើទោះជាស្រីរត្ន កំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ដោយក្តី នាងបង់ចែករំលែកចំណេះដឹង របស់ និងបទពិសោធន៍របស់នាង។ ស៊ីមួយ ស្វែងរកអំពីមូលហេតុ និងសាច់រឿង។