បង្កើតសំឡេង, ២០១៥ By អាណន់ ណងយ៉ាវ

សិក្ខាសាលាបង្កើតសំឡេង ជាមួយ អាណន់ ណងយ៉ាវ និង ខ្វៃ ឡឹង នៅ គម្រោងសិល្បៈស-ស ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥។

សិក្ខាសាលានេះបង្ហាញពីរបៀបសង្កេតមើលវត្ថុ និងសំឡេង ដែលនៅជុំវិញយើង។ សិស្សដែលចូលរួម ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋាននៃឧបករណ៍សំឡេង និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការ ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍របស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើតសំឡេង។ សិក្ខាសាលានេះ អញ្ជើញ លោកតា ខ្វៃ ឡឹង ដែលជាជាងជួសជុលនាឡិកា និងជាងអេឡិចត្រូនិច រៀនដោយខ្លួនឯង មកចែករំលែកអំពីឧបករណ៍សំឡេង និងឧបករណ៍បំពងសម្លេង ដែលគាត់បង្កើតឡើង ដោយខ្លួនឯង ចេញពីសម្ភារៈសាមញ្ញងាយរកបាន។