ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់សុភា By ចែវ ឌឿន

ឌឿន និយាយថា «ខ្សែវីដេអូនេះ បង្ហាញពីជីវិតរបស់ស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះ សុភា ដែល គ្រួសាររបស់គាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅពីស្រុកកំណើតមកនៅក្នុងបូឌីង។ គាត់ប្រកបរបរ លក់មីឆា ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនៗគាត់អោយបានរៀននៅសាលាក្នុងទីក្រុង»។