បន្ទប់ (២០១៥) By ចែវ ឌឿន

ជនចម្លែកម្នាក់មកជួលបន្ទប់នៅក្នុងអគារប៊ូលឌីងស។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមក មាន ឧប្បត្តិហេតុកើតឡើងចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ទល់មុខនោះ។