ការប៉ាក់ឌិន By មាស ចំណូល

ចំណូល បង្ហាញពី ចាន់ ណារ៉េត ដែលបានប្រកបរបរប៉ាក់ឌិនសំលៀកបំពាក់បុរាណ ខ្មែរ តាំងពីគាត់អាយុ ១៦ ឆ្នាំមកម្លេះ។