ក្តីសុបិនភ្នំពេញ By ដោយ ស៊ឹម ចាន់ថា

ស៊ិដ្ឋាវឿន លក់ដូរតិចតូចមួយនៅក្រៅផ្ទះ និងមានកូនស្រីពីរនាក់។ គាត់មានសុបិនថា នៅថ្ងៃមួយ គាត់អាចនាំកូនគាត់ទៅដើរលេងកំសាន្តនៅទីឆ្ងាយ។

ចាន់ថា និយាយថា «មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ដើរលេងកំសាន្តសម្រាប់ខ្លួនគេនិងគ្រួសារ ប៉ុន្តែដោយសារការលំបាកទប់ទល់នឹងជីវភាព មានមនុស្សជាច្រើនមិនអាចសម្រេច បំណងនេះ។ ដូច្នេះ យើងត្រូវមានផែនការជីវិតដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង ដើម្បី អោយពួកគេរស់ក្នុងជីវិតល្អប្រសើរ» ។